The Gift | אמני תוכנית ה־JCVA

אוצרת: נירית נלסון
30 במאי, 2015 - 15 באוג', 2015

אנתרופולוגים קלאסיים, בהם מרסל מוס, חקרו את נושא המַתנה כתופעה אסתטית, דתית, כלכלית ופוליטית מרכזית בחליפין בין קבוצות – תופעה שתכליתה לא רק להגדיל את העושר החומרי והרוחני ולתקף בריתות, אלא, בראש ובראשונה, לחזק את הסולידריות החברתית.
בתערוכה הנוכחית מוצגים ארבעה אמנים שנטלו חלק בתוכנית שהות־האמן הבינלאומית של JCVA בירושלים. כל אחד מהם מתייחס בדרכו למַתנה כהיבט הטבוע בחוויית שהות־האמן. בהיפוך לכללי השוק הגלובלי, אמנים בתכניות שהות־אמן מקיימים לא אחת חליפין הדדיים עשירים, פתוחים ונדיבים.

להמשך קריאה...